Wat om te doen met…huurders wat nie betaal nie?

Die huurkontrak

Hoewel dit nie ‘n wetlike vereiste is om ‘n geskrewe huurkontrak te hê nie, word dit hoogs aanbeveel. Die kontrak moet al die terme en voorwaardes van die huurooreenkoms vir beide partye duidelik uiteensit. So ‘n kontrak verleen aan sowel die huurder as die verhuurder beskerming sou enigeen van die partye nie hulle verpligtinge nakom nie. Die huurkontrak behoort ‘n kontrak-breukklousule in te sluit wat die gevolge van sodanige konrtakbreuk duidelik uiteensit. Dit is in die verhuurder se diskresie hoe toegeeflik hy wil wees. As ‘n verhuurder net een maand ‘n dag of twee laat is, maar andersins ‘n goeie huurder is, kan daar dalk ‘n fout aan die bank se kant wees, of ‘n ander verstaanbare rede. Skakel jou verhuurder en lig hom in die huurgeld is nog nie ontvang nie. Gewoonlik los die oproep die probleem op.

Volg die regte stappe

Dit is egter baie belangrik om die regte stappe te volg. Huurbeskerming Histories het arm huurders min of geen beskerming teen gewetenlose verhuurders gehad wat hulle uitgebuit het nie, daarom is Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Bestting van Grond, Wet 19 van 1998 ingestel om huurders ‘n mate van beskerming te bied en hulle teen beginsellose eiendomseienaars te beskerm. Die Wet wei uit oor artikel 26(3) van die Grondwet deur die omstandighede te beskryf waarvolgens ‘n hof onwettige besetters mag uitsit. In hierdie verband moet ‘n hof verskeie faktore in ag neem, insluitend of die besetters binne die kwesbare groepe val, soos bejaardes, kinders of huishoudings waarvan vroue aan die hoof staan. Die Wet bepaal dat howe nie ‘n uitsettingsbevel mag toestaan tensy die uitsetting regverdig en billik is nie. Die hof moet ook faktore in ag neem soos die duur van die besetting, die beskikbaarheid van alternatiewe verblyf.

Uitsetting

Die wet verseker dat “niemand van eiendom uitgesluit mag nie. Eerstens: Voor ‘n formele uitsettingsproses begin word, is dit goeie praktyk om ‘n kennisgewing aan die huurder te stuur, wat hulle in kennis stel dat hulle kontrakbreuk pleeg, met spesifieke verwysing na die kontrakbreukklousule in die huurkontrak. As jy as verhuurder die huurder ‘n billike kans wil gee om sake reg te stel, kan die brief die huurder sewe dae kans gee om te betaal. As geen aksie deur die huurder geneem word na die tydperk verstryk het nie, kan die huurkonrtak gekanselleer word. Meeste huurders neem ‘n prokureursbrief ernstiger op as een van die verhuurder.

Wat is die uitsettingsproses? Hopelik sal die brief die gewenste uitwerking hê en ‘n bevredigende huurder/verhuurderverhouding kan voortgesit word. As dit egter nodig sou wees om sake verder te voer, moet die verhuurder in gedagte hou dat ‘n huurder nie sonder meer uitgesit kan word nie. Jy kan ‘n hofbevel aanvra as die huurder kontrakbreuk gepleeg het. Hou egter in gedagte dat ‘n huurkontrak ook onder die terme van die Wet op Verbruikersbeskerming val, so wat ookal in die kontrakbreukklousule genoem word, moet jy die verhuurder minstens 20 werkdae kennis gee om die kontrakbreuk reg te stel voor die kontrak beeïndig mag word. As die kennisgewingstydperk verstryk sonder dat betaling ontvang word, mag jy voortgaan om ‘n dagvaarding uit te reik met ‘n outomatiese huurinterdik. Die verhuurder het dan die beskerming in terme van die kontrak verbeur en is dan ‘n onwettige besetter van die eiendom. Uitsetting kan nou in terme van die wet voortgaan.

Latest News

COMMENTS

Top